Català / Español  ·  TEL. 938 930 614 · EMAIL a8031599@xtec.cat
Català / Español  · 

Escola

Projecte Educatiu


Els objectius de l'escola parteixen de la convicció que els alumnes, per créixer com a persones i intel·lectualment, necessiten desenvolupar al màxim les seves capacitats amb esforç i exigència personal. 

Aquests objectius es poden concretar en: 

- Assolir coneixements a partir de l'estimulació de la curiositat intel·lectual, amb la recerca de respostes i/o la formulació de preguntes.

- Aprendre a aprendre a través de mètodes i eines pedagògiques eficaces i exigents.

-Atendre les necessites educatives de l'alumnat amb un ensenyament individualitzat i coherent amb les seves capacitats.

-Aconseguir que l'alumne pugui expressar-se en qualsevol de les llengües impartides a l'escola.

-Potenciar una educació no sexista, en el marc de la coeducació.

-Crear consciència de la importància de conèixer, respectar i conservar el medi ambient.

-Desenvolupar hàbits de treball individual i d'equip, d'esforç i de responsabilitat en l'estudi.

-Fomentar una actitud lligada a l'aprenentatge del diàleg, a l'acceptació i la tolerància a les diferències de tot tipus.

-Afavorir una comunicació fluida entre les famílies i l'escola, a través de reunions de pares i mares i entrevistes personals al llarg del curs amb la finalitat de compartir la responsabilitat sobre el procés educatiu i d'aprenentatge dels alumnes.