Català / Español  ·  TEL. 938 930 614 · EMAIL a8031599@xtec.cat
Català / Español  · 

Projectes i Activitats

Certamen nacional infantil i juvenil de lectura en veu alta


Tothom és conscient que la lectura és un aprenentatge fonamental per al desenvolupament de les competències bàsiques. Per tant, la dedicació específica a activitats de descodificació lectora no s'haurien de limitar a l'Educació Primària, sinó que hauria de ser un objectiu que es prolongués al llarg de l'Educació Secundària, en la qual les activitats de comprensió lectora haurien de continuar tenint un paper destacat.

 

Els objectius d'aquest Certamen de Lectura en Veu Alta són:

  • Practicar l'entonació, el ritme, les pauses i la fonètica.
  • Afavorir la comprensió lectora.
  • Generar debat.
  • Treballar alguns aspectes gramaticals.
  • Afavorir l'ampliació de lèxic i vocabulari.
  • Prendre consciència de l'organització de la informació.

 

El nostre alumnat de Cicle Mitjà, de Cicle Superior i ESO participen en aquest certamen.